naar top

Bekendmaking meldingsakte Hoekestraat 17A - 17B

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Constructieatelier Dirk Storme bvba voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een inrichting voor het herstel van landbouwmateriaal en -machines.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een inrichting voor het herstel van landbouwmateriaal en -machines.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
6.4.1° nieuw Opslag olie (3 000 l propere olie + 2000 l vuile olie) op lekbakken 5000 l
6.5.1° nieuw Verdeelslang mazout 1 verdeelslang
15.1.1° nieuw Stallen landbouwvoertuigen of -aanhangwagens (die geen personenwagens zijn) 15 voertuigen
15.2. nieuw Werkplaats voor herstel van landbouwmachines 1 werkplaats
16.3.2°a) nieuw Luchtcompressor 8 kW
17.3.2.1.1.1°b) nieuw 1500 l mazout voor vullen voertuigen + 400 l mazout voor verwarming 1,615 ton
17.4. nieuw Kleine verpakkingen verf en spuitbussen met oliën en ontvetters 200 l
29.5.2.1°b) nieuw Vermogens aanwezige metaalbewerkingsmachines 79,7 kW

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Hoekestraat 17A - 17B in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie B, nrs. 0315K, 0314R, 0314S, 0314P, 0744A, 0313C, 0313B en 0314T.

De omgevingsambtenaar heeft op 31 december 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021179741' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 4 januari 2022. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 04 januari 2022