naar top

Bekendmaking meldingsakte Bloemisterijstraat 19

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Lonneville Filip bvba voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een metaalbewerkingsbedrijf.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een metaalbewerkingsbedrijf.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
6.4.1° ongewijzigd Opslag smeerolie 2000 l
6.5.1° ongewijzigd Brandstofverdeelinstallatie 1 verdeelslang
15.1.1° nieuw Stallen van motorvoertuigen 7 voertuigen
16.3.2°a) verandering vervangen van compressor van 8 kW door compressor van 5,5 kW. 5,5 kW
17.1.2.1.1° ongewijzigd opslag gassen in verplaatsbare recipiënten 500 liter
17.3.2.1.1.1°b) verandering bovengrondse dieseltank 3000 liter 2,55 ton
17.4. nieuw opslag van 200 liter gevaarlijke producten in kleine recipiënten 200 liter
29.5.2.1°a) verandering metaalbewerkingsmachines 124 kW

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Bloemisterijstraatstraat 19 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie C, nr. 796a8.

De omgevingsambtenaar heeft op 31 december 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021192572' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 4 januari 2022. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 04 januari 2022