naar top

Meldingsplicht wateronttrekking

Om droogteschade te voorkomen zijn met ingang van 1 januari 2022 een aantal maatregelen voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen van kracht. Voor kwetsbare waterlopen geldt een onttrekkingsverbod.

Droogte en waterschaarste

Vlaanderen werd de voorbije jaren enkele keren geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen hadden zeer lage debieten en peilen, soms zelfs droogval. Daarom zijn sedert 1 januari 2022 maatregelen van kracht die deze problematiek moeten helpen voorkomen. Of een waterloop bevaarbaar of onbevaarbaar is kunt u nakijken op de kaart van de waterlopen in het Vlaamse Gewest. Wie water onttrekt uit waterlopen moet dit duurzaam doen en het water spaarzaam gebruiken.

Aanvraag wateronttrekking

Wanneer u water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of een publieke gracht moet u dit melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen werd het e-loket wateronttrekkingen opgestart. Dit loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten die beheerd worden door de gemeente, de polders en wateringen, de provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij. Na het inloggen duidt u op de kaart aan waar u water zal onttrekken, welke pomp u gebruikt en waarvoor u het water zal gebruiken. De waterloopbeheerder zal uw melding binnen de 48 uur beoordelen en u bij goedkeuring per e-mail een onttrekkingsticket bezorgen. Van zodra u het ticket ontvangen hebt, mag u starten met de onttrekking. Het ticket blijft maximaal 1 maand geldig.

Meldingsplicht

Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet u op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem via hetzelfde e-loket melden hoeveel water u onttrok.

U moet geen melding doen voor volgende onttrekkingen:

  • weidepompen om dieren te drenken
  • het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op voorwaarde dat u dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
  • het vullen van een water- of aalton van maximaal 10 kubieke meter
  • zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen

Een verzegelde debietmeter is niet verplicht als de onttrekking op jaarbasis minder dan 500 kubieke meter bedraagt voor de hierboven vermelde uitzonderingen. Hij is ook niet verplicht wanneer de onttrekking gebeurt met behulp van een pomp om 1 of meerdere haspels te voeden waarbij het effectief gezamenlijk debiet van de haspels kleiner is dan 10 kubieke meter per uur.

Machtiging

Wilt u een permanente installatie voor de onttrekking van water installeren, dan moet u een machtiging aanvragen. Ook dat kan via het e-loket wateronttrekking. U moet dan een verzegelde debietmeter voorzien die het totale volume vastlegt en u moet voor 15 maart van het daaropvolgende jaar de hoeveelheden aangeven bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Kostprijs

Het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet een heffing op de waterverontreiniging betaald worden. Deze verschilt al naargelang de sector waarvoor u het water gebruikt.

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen

Dit zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde en een klein debiet. Onttrekkingen uit deze waterlopen zijn verboden omdat ze te grote gevolgen hebben. U kunt de kaart raadplegen in het e-loket wateronttrekking en op de kaart met onttrekkingszones. In West-Vlaanderen zijn voorlopig geen permanente of tijdelijke onttrekkingsverboden van kracht. Er kunnen in zeer droge periodes wel tijdelijke verboden ingesteld worden. De kaart wordt dan geactualiseerd.

Meer info

U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van de Vlaamse Overheid.

Gepubliceerd op woensdag 05 januari 2022
oude pomp

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 55
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina