naar top

Bekendmaking meldingsakte Brieversweg 73H

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Willy Naessens Swimming Pools voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een bronbemaling voor het bouwen van een zwembad.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een bronbemaling voor het bouwen van een zwembad.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2°a) Nieuw

Plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een zwembad

max 103 m³/dag gedurende 20 dagen

1384 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Brieversweg 73H in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie C, nr. 439d.

De omgevingsambtenaar heeft op 19 april 2022 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2022048564' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 22 april 2022. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022