naar top

Sterker door samenwerking: welke vorm?

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 april 2022 kwam de vraag naar het standpunt van Damme over een eventuele fusie aan bod. Het bestuur gaat alle opties bekijken.

In het Meerjarenplan 2020-2025 van Stad en OCMW Damme is actie 1.1.2 Onderzoeken van de diverse mogelijkheden in functie van het verhogen van de eigen bestuurskracht (incl. de opties 'geen fusie', samenwerken binnen een 'stadsregio', fusie, …). Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 april 2022 deelde de burgemeester mee werk te willen maken van deze actie. Concreet houdt dit in dat de fusienota uit 2017 - toen er een verzoek kwam van de gemeente Maldegem om te fuseren - wordt geactualiseerd en aangevuld met nieuwe opties. De administratie gaat hier nu mee aan de slag. We bevinden ons dus in de status 'onderzoek'.

Draagkracht

De burgemeester zei dat een aantal projecten van het lokaal bestuur de eigen draagkracht overstijgen. Dit wordt veelal opgelost met samenwerkingen en partnerschappen. De financiële draagkracht van het landelijke Damme is beperkter dan die van enkele omliggende gemeenten (vooral grotere steden). Ook op personeelsvlak zijn er uitdagingen. Niet alle functies raken ingevuld. Damme staat volgens het bestuur voor een uitdaging op financieel en organisatorisch vlak. 

Binnen het burgemeestersoverleg van de regio Brugge worden samenwerkingen opgezet om een oplossing te bieden voor enkele aangelegenheden. Of deze samenwerkingen voldoende zullen zijn, zal de toekomst uitwijzen. Indien ze niet volstaan, zullen Damme en de andere gemeenten in de regio verder moeten kijken.

Timing

Als Damme eind 2024 zou willen opgaan in een nieuwe fusiegemeente, moet die keuze nog dit jaar worden gemaakt. Een andere timing voor een eventuele fusie is eind 2030. Ook die piste wordt mee in onderzoek genomen.

Conclusie

Voorlopig blijven dus alle pistes open, ook het behoud zoals het nu is. 

Gepubliceerd op woensdag 04 mei 2022