naar top

Bekendmaking meldingsakte Brieversweg 26

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Marc Naeyaert voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een bemaling voor het uitgraven van een bouwput voor een kelder.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een bemaling voor het uitgraven van een bouwput voor een kelder.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2°a) Nieuw

Bemaling voor het uitgraven van een bouwput:

176 m3/dag, 50 dagen.

8506 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Brieversweg 26 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie D, nr. 561d2.

De omgevingsambtenaar heeft op 10 juni 2022 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2022073665' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 14 juni 2022. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 14 juni 2022