naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg zn

De Vlaamse Regering heeft op 7 juni 2022 de omgevingsvergunning vergund aan Fluxys Belgium voor de hernieuwing van de vergunning voor de exploitatie van een ontspanningsstation voor aardgas.

Fluxys Belgium heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning voor de exploitatie van een ontspanningsstation voor aardgas.

De aanvraag heeft als adres Gentse Steenweg zn, 8340 Damme, kadastraal gekend afdeling 7, sectie B, nrs. 404c en 405d.

De Vlaamse Regering heeft op 7 juni 2022 de omgevingsvergunning vergund.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraak of 050 28 87 30. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021143646' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres BJO-juridischeprocedures.omgevings@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van
4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op dinsdag 14 juni 2022