naar top

Bekendmaking meldingsakte Veldstraat 8B

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Intrapools voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een tijdelijke bemaling voor het plaatsen van een zwembad.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een tijdelijke bemaling voor het plaatsen van een zwembad.

Rubriek Klasse Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2°a) 3

Bemaling van 6 m3/u x 24 u x 20 dagen = 2880 m3

2880 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Veldstraat 8B in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie A, nr. 223g.

De omgevingsambtenaar heeft op 18 juli 2022 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2022097555' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 20 juli 2022. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op woensdag 20 juli 2022