naar top

Bekendmaking meldingsakte tussen Damse Vaart-Oost 1 en Damse Vaart-Noord 1

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Aannemingen VanIerberghe voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een bronbemaling voor het drooghouden van een bouwput.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een bronbemaling voor het drooghouden van een bouwput.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2°a) Nieuw

Volgens bemalingsnota: 10 dagen x 24 u x 1,306 m3/u

313 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op openbaar domein, tussen Damse Vaart-Oost 1 en Damse Vaart-Noord 1 in 8340 Damme, kadastraal bekend: tussen kadastraal perceel afdeling 3, sectie C, nrs. 92c en 118g.

De omgevingsambtenaar heeft op 19 juli 2022 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2022100004' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 20 juli 2022. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op woensdag 20 juli 2022