naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg 102

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2022 de omgevingsvergunning verleend aan Dimitri Thirion en Betty Devos voor bouwen van een eengezinswoning met garage.

Dimitri Thirion en Betty Devos hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Gentse Steenweg 102, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie B, perceelnummers 199L, 193X.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing is van 30 september 2022 tot en met 29 oktober 2022 ter inzage

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • via het online omgevingsloket;
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 29 september 2022. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 • het college van burgemeester en schepenen van stad Damme, Vissersstraat 2A in 8340 Damme.

Het beroepschrift bevat:

 1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
 2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
 3. minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  1. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  2. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
 4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

 1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
 2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
 3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Geef in het beroepschrift uitdrukkelijk aan of u gehoord wil worden.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gepubliceerd op donderdag 29 september 2022