naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Belle Maertensstraat 38

De deputatie heeft op 5 januari 2023 de omgevingsvergunning verleend aan Mark Staelens voor het houden van duiven in een duiventil.

Mark Staelens heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Belle Maertensstraat 38, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, perceelnummer 490m.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.

Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 5 januari 2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Maak hier een afspraak.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk
ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 13 januari 2023. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)
- de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de
termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van
4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het
besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op vrijdag 13 januari 2023