naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Holleweg 2

De deputatie heeft op 5 januari 2023 de omgevingsvergunning verleend aan Ryckevelde bvba voor bouwen van een zonnepanelenveld.

Ryckevelde bvba heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Holleweg 2, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie D, nrs. 332D, 370A, 333N.

De deputatie heeft op 5 januari 2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing is van 20 januari 2023 tot en met 19 februari 2023 ter inzage

Beroep instellen

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.


Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden:
ofwel via www.omgevingsloket.be,
ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING,
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplannen en-projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel


Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.


Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 19 januari 2023. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Damme, Vissersstraat 2a, 8340 Damme.
- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: (eventueel OMV_ nummer 2022098243);
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de
omgevingsvergunning;
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_2022098243)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


Voor meer inlichtingen hierover kan u terecht bij de provincie West-Vlaanderen:
Dienst Vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be
tel: 050 24 79 2

Gepubliceerd op donderdag 19 januari 2023