naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sareptastraat 1

De deputatie heeft op 16 februari 2023 de vergunning verleend, dit met uitsluiting van het herleggen van grachten aan Aardbeien Depestel LV voor uitbreiden landbouwactiviteit.

Aardbeien Depestel LV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Sareptastraat 1, 8340 Damme, kadastraal gekend afdeling DAMME 6 AFD (MOERKERKE), sectie D, nrs. 1040A, 0348H, 0360, 1040E, 0334A, 1029B, 0340, 0346C, 1029C, 0346E, 0357B, 0356A, 0355B, 1025A, 0345B, 1040B, 0339A, 0351D, 0338A, 0346F, 0334, 0333A, sectie C, nrs. 0687, 0689A, 0688, 0686, 1032B, 1032A.

De deputatie heeft op 16 februari 2023 de omgevingsvergunning verleend, dit met uitsluiting van het herleggen van grachten.

De beslissing is van 14 maart 2023 tot en met 13 april 2023 ter inzage

Beroep instellen

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • via het online omgevingsloket;
 • per aangetekende brief of via tegen ontvangstbewijs aan 
  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 13 maart 2023. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 • het college van burgemeester en schepenen van stad Damme, Vissersstraat 2A in 8340 Damme.
 • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 2. de volgende OMV referentie: 2022107048;
 3. de redenen waarom u beroep aantekent;
 4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (2022107048)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gepubliceerd op maandag 13 maart 2023