naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Nonnendijk 2

Dendooven - De Craene LBV heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor plaatsing mestsilo met bijhorende verharding en aarden talud, regularisatie van 2 sleufsilo's, aanleg van nieuwe sleufsilo en ophoging tussen de te regulariseren sleufsilo's en nieuwe sleufsilo + uitbreiding exploitatie.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 maart 2023 tot en met 15 april 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 16 maart 2023