naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Hoekestraat 15

Het college heeft akte genomen van de melding van Benny Van Brussel voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. plaatsing van een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over de plaatsing van een bovengrondse propaangastank.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1. opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tot en met 3000 liter Plaatsing van een bovengrondse propaangastank 1600 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Hoekestraat 15 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie B, nr. 315h.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 april 2018 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 3 mei 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 04 mei 2018