naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Vierscharestraat 6

Het college heeft akte genomen van de melding van Tuur Van Biervliet voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad. De bemaling zal 21 dagen duren. Het maximaal aangevraagde dagdebiet bedraagt 79,36 m³/dag. De watervoerende laag is het Quartaire Aquifer. Het opgepompte water wordt geloosd in de riolering.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a Bronbemaling, maximaal 30.000 m3 per jaar Bronbemaling voor kelder 1666,56 m³/jaar, 79,36 m³/dag


Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 april 2018 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Vierscharestraat 6 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie A, nr. 393x.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 3 mei 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 04 mei 2018