naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Hoornstraat 42A

Het college heeft akte genomen van de melding van Dries Vansteenbrugge voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor de aanleg van een kelder onder een nieuwbouw woning.

* Onderzijde keldervloer bevindt zich op +/- 2,8 m onder het maaiveld. De afpompingsdiepte
   wordt door de plaatser van de bemaling bepaald op -3,5m.
* Het maximale dagdebiet wordt geschat op 30m³/dag.
* De bemaling zal vermoedelijk gedurende een periode van +/- 2 maand aanwezig zijn.
* Indien mogelijk, zal het bemalingswater geloosd worden in de achterliggende sloot. Als dit
   niet mogelijk blijkt, wordt het water geloosd op het RWA-stelsel. Indien dit niet aanwezig is,
   vindt de lozing plaats in de riolering. Het opgepompte water wordt geloosd in de riolering.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a Bronbemaling, maximaal 30.000 m3 per jaar Bronbemaling voor kelder 3000 m³/jaar, 30 m³/dag

 

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Hoornstraat 42A in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie B, deel van nr. 1086h.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 mei 2018 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 23 mei 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 24 mei 2018