naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Sareptastraat 2A

Het college heeft akte genomen van de melding Nicole Bekaert voor een zorgwoning.

De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: zorgwoning.

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Sareptastraat 2A in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie C, nr. 910k.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 juni 2018 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 26 juni 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2018