naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Elia Asset nv

De Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw heeft op 27 juli 2018 de omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een nieuwe dubbele ondergrondse kabelverbinding 150kV Brugge (Waggelwater) – transitiepost Eeklo Noord + het vellen van bomen.

Elia Asset nv heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 

De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe dubbele ondergrondse kabelverbinding 150kV Brugge (Waggelwater) – transitiepost Eeklo Noord + het vellen van bomen. 

De aanvraag heeft betrekking op 5 gemeenten en steden (Brugge, Damme, Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins).
Voor grondgebied Damme betreffen het volgende kadastrale percelen: 
Afdeling 1, sectie C, perceelnummers: 310D, 314C, 317, 318A, 322A, 329A, 330A, 331B, 332, 333, 334, 335 
Afdeling 2, sectie A, perceelnummers: 156A, 165B, 170A, 174C, 208A, 230, 244A, 245, 247A, 25, 27A/2, 296, 297A, 299, 316, 317, 318, 319B, 323, 324, 325, 326, 327K, 328C, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Afdeling 2 ,sectie B, perceelnummers: 17A, 21A, 24
Afdeling 6, sectie C, perceelnummers: 1005B, 1019D, 1022, 1032A, 1032B, 184D, 352D, 353B, 355, 360, 377C, 422, 435C, 438B, 447E2, 450B, 451C, 455, 456, 457, 458, 459, 460B, 464A, 470, 471, 472, 473, 474B, 475A, 681D, 804A, 805, 806A, 807A, 808, 809, 810A, 811A, 812, 812/2, 901D, 902C, 904A, 906A, 907A, 907B, 910K, 911H, 919, 921A, 922E, 926E, 930B, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 943, 944, 945, 946A, 947A, 976A
Afdeling 6, sectie D, perceelnummers: 1022, 1023, 903, 905, 906, 907, 926, 927, 929A, 932A, 933, 935, 937A, 942A, 943G, 944, 945, 946, 947, 948, 949/2, 959K, 960F, 961D, 988A, 998, 999A
Afdeling 7, sectie A, perceelnummers: 723C, 724A, 725 

De Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw heeft op 27 juli 2018 de omgevingsvergunning verleend.  

De beslissing ligt van 4 augustus 2018 tot 3 september 2018 ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. 

 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 3 augustus 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).  

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
Vlaamse Overheid 
Departement omgeving 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplannen en –projecten (GOP) 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

 Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen of bij de dienst grondgebiedszaken in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. Tel. 050 28 87 65. 

 

Gepubliceerd op vrijdag 03 augustus 2018
bekendmaking omgevingsvergunning

Openingsuren & contact

Dienst Grondgebiedszaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina