Stedelijke belasting op leegstand van gebouwen en woningen

Er bestaat een stedelijke en een Vlaamse heffing op leegstaande gebouwen en woningen. Informatie over de heffing van de Vlaamse overheid vindt u hier

De stad heft een belasting op gebouwen en woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het stedelijk leegstandsregister.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Mede-eigendom

Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Voorwaarden

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Kostprijs

De belasting bedraagt:

- 1 200 euro voor een leegstaand gebouw, een leegstaande woning en voor elke andere woongelegenheid voor het eerste jaar van de heffing,

- 1 800 euro voor een leegstaand gebouw, een leegstaande woning en voor elke andere woongelegenheid voor het tweede jaar van de heffing,

- 2 400 euro voor een leegstaand gebouw, een leegstaande woning en voor elke andere woongelegenheid voor het derde jaar van de heffing,

- maximum 3 000 euro voor de vierde en volgende heffingen.

Afhandeling

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De kohierbelasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Bezwaar

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Uitzonderingen

Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:

1° de belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning met dien verstande dat deze vrijstelling maar geldt gedurende 1 aanslagjaar.

2° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Deze vrijstelling geldt voor 4 aanslagjaren.

3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing met dien verstande dat deze vrijstelling maar geldt gedurende 1 aanslagjaar.

4° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten van: - vennootschappen waarin de vroeger zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks participeert, - VZW’s waar de zakelijk gerechtigde lid van is, - bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij erfopvolging of testament.

Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning :

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;

3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument met dien verstande dat deze vrijstelling maar geldt gedurende 1 aanslagjaar;

4° het onroerend goed waarvan als gevolg van een ramp, overmacht, een gerechtelijke administratieve procedure of onderzoek, de zakelijke rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

5° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning of melding voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling kan slechts één maal ingeroepen worden ongeacht het aantal dergelijke stedenbouwkundige vergunningen;

6° de woning die gerenoveerd wordt blijkens een gedateerde en ondertekende renovatienota waarin minstens een overzicht van de voorgenomen werken zijn opgenomen waaruit blijkt dat de woning, het gebouw of de andere woongelegenheid bewoonbaar gemaakt wordt. Deze vrijstelling geldt gedurende een termijn van 3 jaar volgend op de aanvaarding van de renovatienota, en dit op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de voorgenomen werken minimum 15 000 EUR (excl. BTW) belopen (facturen voor te leggen als bewijs) én dat de werken op het einde van deze termijn effectief beëindigd zijn. Is aan deze dubbele voorwaarde niet voldaan, dan wordt de heffing voor deze termijn alsnog toegepast. In dit geval geldt de datum van de administratieve akte als inventarisatiedatum.

7° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;

8° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.

Openingsuren & contact

Dienst Grondgebiedszaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina