Gemeente- & OCMW-raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijk orgaan van de stad.
Vanaf 2019 zijn de gemeenteraadsleden ook de OCMW-raadsleden. 

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen door de inwoners. De samenstelling wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

In Damme telt de gemeenteraad 21 raadsleden. 
De burgemeester en de schepenen zetelen ook in de raad.
De raadsleden kiezen onder de leden een voorzitter. De huidige voorzitter is Jean-Pierre Lamote.
De algemeen directeur maakt het verslag van de vergadering op en waakt over de wettelijkheid van de handelingen. De algemeen directeur is ook lid van de gemeenteraad maar heeft geen stemrecht.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans op de vierde donderdag van de maand om 20 uur in het stadhuis in Damme. Iedereen mag het openbare deel van de zittingen bijwonen.

U kan inzage krijgen in de besluiten die een lokaal bestuur neemt.
Meer informatie over openbaarheid van bestuur kan u vinden op:
www.damme.be/openbaarheidvanbestuur

U kan een klacht indienen tegen de werking van een lokaal bestuur.
Meer informatie kan u vinden op: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer