Erkenning en subsidies voor sportverenigingen

Erkenning

Als Damse sportvereniging kunt u zich laten erkennen door het stadsbestuur van Damme. Erkende verenigingen komen in aanmerking voor subsidiëring en hebben nog andere voordelen.

Om erkend te worden moet de sportvereniging op het moment van de erkenningsbeslissing ten minste 1 werkingsjaar actief zijn als sportvereniging.

Procedure

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst van het stadsbestuur. Het reglement en aanvraagformulier zijn altijd beschikbaar op de stedelijke website of via de sportdienst.

Indien er zich in de loop van de tijd geen wijzingen hebben voorgedaan, wordt de erkenning stilzwijgend verlengd. Indien er toch wijzigingen zich voordoen moeten deze onmiddellijk en spontaan worden toegestuurd aan de sportdienst.

Subsidies

Als erkende sportvereniging kunt u een aanvraag indienen om subsidies te ontvangen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van uw leden en een impulssubsidie tot het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsport.

Kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn terug te vinden onder het subsidiereglement voor Damse sportverenigingen.

Impulssubsidie en Samenwerkingsverbanden stimuleren

De impulssubsidies hebben als doel de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider. Daarnaast is het mogelijk om ook subsidies te verkrijgen voor samenwerkingsverbanden tussen 2 of meer erkende Damse sportverenigingen

Procedure

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

  • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 juni en 15 juli van het betrokken kalenderjaar. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 augustus van het betrokken kalenderjaar.
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 oktober van het betrokken kalenderjaar.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór het einde van het betrokken kalenderjaar.

Afgiftepunten aanvraagformulieren en bijlagen voor Sportdienst Damme:

  • per e-mail sportdienst@damme.be
  • per post
  • brievenbus Gemeentehuis Sijsele - Dorpsstraat 122 in Sijsele
  • brievenbus Administratief Centrum - Vissersstraat 2A in Moerkerke

Openingsuren & contact

Beleven - Sport & Jeugd

Tel.
050 28 84 40

Deel deze pagina