Adoptie

Een gekend kind adopteren:

U adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Een ongekend kind adopteren:

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, moet u voor de adoptie een beroep doen op een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Voorwaarden gekend kind adopteren:

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:

 • minstens 25 jaar oud zijn;
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

Gaat het om een kind van uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

U kunt adopteren als u:

 • gehuwd bent;
 • wettelijk samenwonend bent;
 • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar);
 • alleenstaande bent.

U kunt ook pas adopteren nadat u:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde;
 • geschikt verklaard werd door de familierechter.

Voorwaarden ongekend kind adopteren:

- België

 • U bent minstens 25 jaar oud
 • U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert
 • U volgt het verplichte voorbereidingsprogramma
 • U wordt geschikt verklaard door de familierechtbank

U kunt als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren moet u:

 • gehuwd zijn
 • of wettelijk samenwonen
 • of minstens 3 jaar samenwonen

- Herkomstland

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wilt dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden.

Hoe aanvragen

Procedure gekend kind adopteren:

De procedure om een gekend kind te adopteren, bestaat uit een aantal stappen.

 • De eerste stap is de aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin.
 • Steunpunt Adoptie nodigt u uit voor de voorbereiding. U volgt het voorbereidingsprogramma.
 • Als u een gekend kind wilt adopteren via een volle adoptie, dan zal de adoptiedienst de afstandsouder(s) uitnodigen voor een informatiegesprek. Dit gesprek is niet verplicht, maar heeft als doel de afstandsouders te informeren over de gevolgen van adoptie en hen te begeleiden bij het nemen van een geïnformeerde beslissing.
 • Samen met het attest van voorbereiding dat u krijgt van Steunpunt Adoptie, dient u een verzoekschrift in bij de familierechter.
 • Er kan een maatschappelijk onderzoek gestart worden. Dit maatschappelijk onderzoek is niet verplicht als er al een sociaal-affectieve band bestaat met het kind. De familierechter oordeelt hierover en beslist of het onderzoek nodig is of niet.
 • De familierechter spreekt het adoptievonnis uit.

Procedure ongekend kind adopteren:

 • Aanmelding en registratie. U vindt het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een ongekend kind terug op de website van Kind en Gezin.
 • De voorbereiding op adoptie bestaat uit twee delen: een infosessie en de voorbereidingssessies.
  Het VCA bepaalt jaarlijks het instroombeheer. Dit is het aantal kandidaat-adoptieouders dat elk jaar kan starten met de voorbereidingssessie. Tijdens de voorbereidingssessies krijgt u een uitgebreide uitleg over adoptie.
 • Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet u of een advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:
  • Het attest van voorbereiding
  • Uittreksel uit het strafregister
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
  • Bewijs van woonst en nationaliteit
 • Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.
 • De familierechter beslist of u geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.
 • Na uw geschiktheidsvonnis kunt u een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst of kiezen voor een zelfstandige adoptie.

Meer uitleg over de procedure voor het adopteren van een ongekend kind vindt u op de website van Kind en Gezin.

Openingsuren & contact

Loket Burgerlijke stand

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 46

Deel deze pagina