Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

Voorwaarden

 • Wie water onttrekt, moet zich houden aan de principes van duurzaamheid en rationeel gebruik.
 • U moet de best beschikbare technieken toepassen voor het onttrekken van het water en bij het gebruik van het water.
 • Bij onttrekking van water moet u met een verzegelde debietmeter het totale volume onttrokken water vastleggen. De debietmeter wordt geplaatst voor het eerste aftappunt van het onttrokken water. Als de onttrekking gebeurt via een vaste inrichting, moet de debietmeter voor de eerste ingebruikneming op kosten van de onttrekker verzegeld worden. U vraagt deze verzegeling bij de VMM aan met een formulier.
 • Een debietmeter is niet verplicht als de onttrekking op jaarbasis minder dan 500 m³ bedraagt en het gaat over:
  • een onttrekking bestaande uit een weidepomp om dieren te drenken;
  • een onttrekking om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken;
  • een onttrekking om een water- of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
  • een onttrekking met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke haspels;
  • zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

Hoe aanvragen

Dien de melding in

via het e-loket Wateronttrekking doorloopt u volgende stappen:

Locatie waterloop aanduiden

 • Op de kaart moet u aanduiden in welk deel van de waterloop u water zult onttrekken. Vul in het vak locatie een gemeente of adres in, of zoom zelf in naar de juiste locatie. De waterlopen worden dan zichtbaar.
 • In de rood gekleurde delen van de kaart is er een verbod voor onttrekking. Hiervoor kunt u geen ticket aanvragen.
 • De blauwe lijnen kunt u wel aanklikken (lukt dit niet, selecteer dan bovenaan op de kaart het ballonnetje).
 • Na aanklikken van het juiste deel van de waterloop, krijgt u informatie over de waterloop, u klikt onderaan op ‘bevestig locatie’.
 • Duid onder de kaart aan of u een melding wil doen of een machtiging wil aanvragen.
 • Klik op volgende.
 • Wilt u uit verschillende (aansluitende) delen van een waterloop water onttrekken? Dan moet u twee meldingen indienen. Meerdere delen tegelijk selecteren op de kaart kan niet. De melding is steeds gebonden aan één locatie (deel van de waterloop).
 • Onttrekken kan vanaf een eigen perceel als u aangelande bent, langs de openbare weg, of van een perceel van een derde als u hiervoor een toelating hebt. Deze toelating moet u in het loket opladen;

Gegevens aanvrager en onttrekker

Vul uw eigen gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) in.

U kunt bij het invoeren van de informatie over de onttrekker kiezen om een andere persoon of bedrijf in uw naam te laten onttrekken. U moet dan de contactgegevens van de onttrekker invullen.

Uw melding wordt automatisch gekoppeld in de heffingsdatabank voor de waterverontreiniging, om zo de hoogte van de heffing te bepalen. De melder zal dus de heffing ontvangen.

Gegevens over het benodigde water

 • Duid aan of u via pomp/haspel of via een waterton zal onttrekken, en vul de gegevens hierover verder aan:
  • hoeveelheid water die u zult onttrekken
  • informatie over de pomp (type, serienummer, …) en debietmeter of de waterton
  • toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden (land- en tuinbouw, …).

Akkoord algemene voorwaarden en indienden bevestigen

Na de melding

 • Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder uw melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt u een onttrekkingsticket.
 • Zodra u het onttrekkingsticket (via e-mail) ontvangt, kunt u starten met de onttrekking.
 • Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand.
 • Binnen de 15 dagen na het einde van de onttrekkingsperiode moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

  U krijgt daarvoor automatisch een mail na afloop van de termijn van uw onttrekkingsticket.

 • Een overzicht van uw aangevraagde tickets, actieve tickets, verlopen tickets en tickets in ontwerp vindt u bovenaan in de navigatie van het loket.
 • Als u de onttrekking voor het einde van de onttrekkingsperiode stopzet kunt u de info ook toevoegen in het onttrekkingsloket. Klik in het tabblad ‘Actieve tickets’ op het potlood-icoontje van de melding (zie Hoe onttrokken volume ingeven in het loket).
  Er opent dan een scherm waarop u het onttrokken volume kunt ingeven.

Volmacht

Een ander bedrijf (bijvoorbeeld een milieuadviesbureau) kan de melding(en) in uw plaats doen. Daarvoor moet u via het loket eerst een volmacht geven aan dit bedrijf. Vervolgens kan het gevolmachtigde bedrijf namens u een melding doen.

U ontvangt zelf de heffing op waterverontreiniging. U kunt uw volmacht via het loket te allen tijde intrekken.

Een aanvraag indienen als medewerker van een bedrijf

Als bedrijf kunt u ook gebruikersrechten toekennen aan uw medewerkers. De medewerker kan dan een aanvraag voor wateronttrekking indienen namens het bedrijf.

Kostprijs

Kost

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

Regelgeving

 • Besluit Vlaamse Regering onbevaarbare waterlopen van 7 mei 2021. Deze melding is verplicht vanaf 1 januari 2022, samen met de verplichting tot een debietmetingssysteem (artikel 29 §4).
 • De debietmeter moet voldoen aan het Koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
 • Het handhaven van deze onttrekkingsregelgeving gebeurt door de waterloopbeheerders en de politie.

Uitzonderingen

Voor volgende onttrekkingen moet u geen melding doen:

 1. weidepompen om dieren te drenken
 2. vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
 3. vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³
 4. zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Hebt u een machtiging voor een vaste installatie die zorgt voor de wateronttrekking? Dan is een melding niet nodig.

De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen. Bekijk de kaart met onttrekkingsverboden of raadpleeg het e-loket voor de actuele info.

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina