Onderhoud gemeentegrachten en- bermen

Het stadsbestuur en de Oostkustpolder streven naar een goed werkende waterhuishouding en een net openbaar domein. Daarom worden de grachten regelmatig geruimd en de bermen regelmatig gemaaid of schoongemaakt.

Regelgeving

Het Algemeen Politiereglement van Stad Damme bevat verschillende richtlijnen met betrekking tot het onderhoud van de grachten en bermen. Hieronder vindt u een niet limitatieve opsomming.

Art. 1.3.5. Langs de wegen waar grachten zijn, is iedere eigenaar of gebruiker verplicht voor het bewerken, bezaaien, beplanten of beweiden van de landbouwgronden een afstand van minstens één meter van de buitenkant gracht af, te respecteren.

Langs de wegen waar geen grachten zijn, is iedere eigenaar of gebruiker verplicht voor het bewerken, bezaaien, beplanten of beweiden van de landbouwgronden een afstand van minstens anderhalve meter van de rand van de wegzate, te respecteren.

Art. 1.3.6. Het gemeentebestuur mag de produkten die voortkomen uit de ruimingswerken aan gemeentegrachten deponeren op de in art. 1.3.5. voorziene vrije strook. Er is daarvoor geen vergoeding verschuldigd aan de eigenaars of gebruikers.

Art. 1.7.1. De bewoners of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden ervoor te zorgen dat :

1° de op deze eigendom geplante planten en bomen zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan :

  1. op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijweg hangt.
  2. op minder dan 2,40 meter van de grond boven de berm of boven het voetpad hangt.
  3. het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten.
  4. de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.

2° de hagen geplant langs de openbare weg tot op een afstand van 10 meter van een kruispunt, slechts een hoogte hebben van ten hoogste 1 meter. Hetzelfde geldt voor bomen of ander struikgewas die het uitzicht kunnen belemmeren.

Art. 1.14.1. Wanneer bomen geplant langs de openbare weg dergelijke schade (o.a. door hun wortels) veroorzaken aan de openbare weg dat de veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg in het gedrang komen, dient de eigenaar deze bomen te verwijderen op het eerste verzoek van de Burgemeester.

Als dit verzoek niet ingewilligd wordt kan de Burgemeester deze maatregel uitvoeren op kosten van de eigenaar.

Art. 2.5.1. Behoudens toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is het verboden de riolen op het openbaar domein te ontstoppen, reinigen of te herstellen.

Art. 2.5.2. De aangelande eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, ontstoppen en reinigen.

Art. 2.7.1. Het is verboden in de gemeentegrachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de normale waterafvoer verhinderd wordt.

Art. 2.7.2. Het is verboden gemeentegrachten op te vullen of te verleggen. De grachten, die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat moeten hersteld worden.

De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen zonder schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid die de voorwaarden terzake bepaalt.

Art. 2.7.3. Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en waterlopen zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen door de bevoegde overheid met de verdelging belast.

Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden.

Openingsuren & contact

Stadsontwikkeling

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 60

Deel deze pagina