Strategisch meerjarenplan

Het strategisch meerjarenplan is een beschrijving van de doelstellingen die het stadsbestuur wil bereiken tijdens een beleidscyclus van zes jaar en hoe het dat wil doen. Na de installatie van een nieuw bestuur volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, wordt een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld.

De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 voor Stad en OCMW Damme vastgesteld.

Inhoud

Het bestuur beschrijft in dit plan hoe het een kwalitatief en duurzaam antwoord wil bieden aan de actuele en toekomstige uitdagingen en hoe het alleen of samen met anderen Damme wil laten evolueren tot een moderne zorgzame onthaaste stad.

Om Damme te laten evolueren tot een stad met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers, liet het bestuur zich voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 inspireren door het internationale keurmerk Cittaslow. De 83 acties die in de nieuwe beleidscyclus werden opgenomen, zijn goed voor 41 287 998 euro aan investeringsuitgaven en 14 662 009 investeringsinkomsten. Daarnaast zal ook bij de algemene werking de evolutie naar meer onthaasting uitstralen. Belangrijke begrippen bij het voorstel zijn verbinden en samenwerken, zorgzaam en sociale cohesie, gezond, ontplooien, ontmoeten, onthaasten, duurzaam, toegankelijk en verantwoordelijk.

1.    Damme zet als verbindende partner sterk in op samenwerking.

Damme wil de volgende jaren haar dienstverlening kwalitatief verbeteren en daarbij aan bestuurskracht winnen. Daarom zal het haar netwerk van diverse vormen van samenwerking actief uitbouwen en daarbij een regisseursrol opnemen. Het spectrum waarbinnen naar samenwerkingsverbanden wordt gezocht, is bijzonder breed en gaat verder dan alleen enkele grote projecten zoals de kazerne-site, de oude rusthuissite, WZC De Stek en Sportpark ’t Veld. Er zal actief worden onderzocht wat de uitkomst zal zijn van diverse vormen van samenwerkingsvormen zoals een stadsregio, een eventuele gemeentefusie en het behoud van de bestaande zelfstandigheid. Binnen het OCMW wordt vooral uitgekeken naar de toekomstige uitbatingsformule voor het woonzorgcentrum en de realisaties van een lokaal dienstencentrum (€ 2,6 miljoen).

Om de burger efficiënt ten dienste te staan, passen we de organisatiestructuur aan zoals die in 2019 door de gemeente- en OCMW-raad werd vastgesteld (€ 100 000). De dienstverlening zal meer op maat van de doelgroepen worden georganiseerd. De openingsuren kunnen wijzigen. We starten dienstverlening op afspraak op en we voorzien huisbezoeken voor wie het nodig heeft. Onze online dienstverlening wordt nog uitgebouwd en waar mogelijk zullen we gebruik maken van internet of things.

De eigen inwoners zijn de eerste partners van de stad. Om hen optimaal te betrekken, starten we verschillende vormen van burgerparticipatie op. De wederzijdse inbreng moet het fundament vormen voor initiatieven binnen het stedelijk beleid. De stad zal ook actief het meter- of peterschap voor het duurzaam onderhoud van de openbare ruimte faciliteren. In de bib komt een permanent info- en dialoogcentrum.

2.    Damme is een zorgzame stad en versterkt de sociale cohesie

Een Cittaslow is bovenal een gemeenschap van burgers die voor elkaar zorgen. Dit sluit naadloos aan bij het project Damme zorgstad waar het OCMW al jaren op inzet. Om de vitaliteit van de Damse gemeenschap te garanderen en de sociale cohesie te versterken, zal het lokaal bestuur tijdens de beleidsperiode 2020-2025 het zorgaanbod en de vrijwilligerswerking versterken en voorzien in kwalitatieve ontmoetingsplekken.

Om de zorg bij iedereen te brengen, werken we een doelgroepenbeleid uit. We bouwen het thuiszorg-netwerk voor inwoners met een specifieke nood uit door de samenwerking tussen de diverse zorgverstrekkers te faciliteren. Partners die bijdragen tot het zorgaanbod zoals bv. De Ark of Sanapolis gaan we faciliteren in hun verder ontwikkeling. Het bestuur zal een regierol opnemen voor het aanbod kinderopvang en het Huis van het Kind.

Vrijwilligers zijn de lijm van de gemeenschap. Met de organisatie van een vrijwilligerscentrale wil de stad een actieve rol gaan spelen in de bevordering van vrijwilligerswerk en het opnemen van gemeenschapstaken. De stad zal logistieke en financiële steun geven aan initiatieven, waaronder evenementen, die binnen de Damse gemeenschap ontstaan.

Het ontmoetingscentrum De Lieve in Moerkerke (€ 1,5 miljoen) en Rostune in Sijsele (€ 2 miljoen) worden vernieuwd. In de kerk van Lapscheure (€ 320 000) wordt ontmoeting de belangrijkste bestemming. De stad blijft verspreid over gans haar grondgebied spelprikkels, speeltoestellen en zitbanken plaatsen. De openbare gebouwen worden waar mogelijk ter beschikking gesteld van het gemeenschapsleven.

3.    Damme is een gezonde stad met oog voor de ontplooiing en ontwikkeling van iedere inwoner.

Damme wil haar inwoners verder kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom plannen we investeringen in de schoolinfrastructuur (De Ooievaar en BKO Damme € 150 000) maar ook in het netwerk errond. Damme wil brede scholen die een verrijking zijn voor de kinderen maar ook een springplank vormen naar een sociale samenleving. De stad zal zelf verder vorming aanbieden op het vlak van cultuur, sport en jeugd. De stedelijke infrastructuur zal in functie van de vormings- en ontplooiingsmogelijkheden worden opgewaardeerd.  (Sportpark ’t Veld: € 8,2 miljoen, Sportpark Moerkerke: € 535 600)

Gezond leven gaan we actief promoten. In ons streven naar onthaasting komen er preventie- en voorlichtingscampagnes over psychische en mentale gezondheid. Roken en alcoholgebruik wordt ontraden. Gezond eten gaan we echt aanmoedigen. Het stads en OCMW-bestuur zullen een actieve voorbeeldrol op zich nemen. Er komt een grootschalig gezondheidsonderzoek dat aansluit bij het ondertekende Charter Gezonde Gemeente. Dit onderzoek moet de basis vormen voor het toekomstige gezondheidsbeleid. 

4.    Damme is een landelijke en onthaaste stad met oog voor landbouw, toerisme en lokale producten.

Damme wil een gastvrije stad zijn. De toeristische beleving zal toenemen en het toeristisch onthaal wordt uitgebouwd. Jeugdlogies krijgt extra aandacht. Op de kazernesite zullen kampeerders welkom zijn. Het Uilenspiegelmuseum krijgt een hedendaagse invulling (€ 200 000).

De toeristisch-recreatieve evenementen worden maximaal over het jaar gespreid en het horecaplan wordt verder uitgevoerd.

Het stimuleren van de productie en consumptie van lokale en regionale producten is kernwaarde van een Cittaslow. We gaan het aankopen bij lokale ondernemers stimuleren en extra aandacht besteden aan de korte keten. De stad gaat een platform creëren voor makers. Lokale gerechten en producten van eigen bodem zullen we extra promoten. De stad gaat landbouwverbreding stimuleren en leegstaande gebouwen met pop-up’s en innovatieve concepten tijdelijk vullen.

Het keurmerk Cittaslow moet Damme helpen om een onthaaste stad te worden. Daarom wil het bestuur met de steun van de gemeenschap het label behalen. Damme wil zich in de toekomst ook echt profileren als een onthaaste stad en dit dan ook actief uitdragen waar ze ook in beeld komt.

5.    Damme is een duurzame en toegankelijke stad

De mobiliteitsvisie is mede door de klimaatverandering en het haastige leven aan het wijzigen. Damme wil inzetten op een duurzame mobiliteit door het verbeteren en uitbreiden van de fietsinfrastructuur, het structureel onderhoud en de modernisering van haar wegen, het beschikbaar stellen van elektrische auto’s via een deelproject en de realisatie van een herwaarderingsplan voor de trage wegen. De schoolomgevingen maken we veiliger en we investeren in trajectcontrole en snelheidsremmers.

De dorpskernvernieuwing in Moerkerke (€ 980 000), Sijsele (€ 1,67 miljoen) en Oostkerke (€ 650 000) wordt voorgezet. In Den Hoorn wordt de Hoornstraat (€ 700 000) vernieuwd, in Damme-centrum de Damse Vaart-Zuid (€ 800 000). In de Kerkstraat wordt de verbinding tussen het centrum en de randparkeerplaats verbeterd (€ 500 000). Aan de rand van Damme-centrum creëren we bijkomende parkeerruimte (€ 200 000).

Uiteraard staat de realisatie van de Wijk van de Toekomst op de kazernesite in Sijsele (€ 200 000) en de reconversie van de voormalige rusthuissite in Damme-centrum (€ 5,56 miljoen) ook op de planning.

Het bestuur zal extra energie steken in het structureel onderhoud en de modernisering van haar eigen gebouwen. Het gaat onder meer om herstellings- en uitrustingswerken aan het stadhuis (€ 790 000) en aanpassingswerken aan de hoofdbibliotheek (€ 350 000). Daarnaast zal het keuzes maken over de toekomstige ontwikkeling van de eigen gronden.

Het Ruimtelijke Structuurplan zal verder worden uitgevoerd. De begraafplaatsen (€ 300 000) worden vernieuwd met daarbij de realisatie van een urnenkerk (€ 20 000).

6.    Damme neemt zijn verantwoordelijkheid op vlak van energie en milieu op.

Omdat er geen planeet B is, neemt ook Damme haar verantwoordelijkheid op het vlak van energie en milieu op. Een Cittaslow werkt actief aan het besparen van energie en stimuleert het gebruik van alternatieve, duurzame energiebronnen. Stad Damme zal daarom het voorbeeld tonen door haar eigen gebouwenpatrimonium energiezuiniger te maken en zichzelf te voorzien in hernieuwbare energie (€ 255 000). Het stedelijk wagenpark wordt elektrisch (€ 275 000).

Damme zal streven naar duurzame evenementen en deze ondersteunen en promoten. De strijd tegen zwerfvuil wordt onverminderd voortgezet.

Om de stad energiezuiniger te maken, wordt de openbare verlichting verled. Het extra energiezuinig bouwen in stedelijke verkavelingen wordt gestimuleerd.

De afvalberg moet verkleinen door de invoering van een gedifferentieerde huisvuilophaling. Het kringlooppark maken we gebruiksvriendelijker (€ 15 000). We maken een riooldatabank (€ 1,78 miljoen incl. financiële injectie in Riofin) en hemelwaterplan (€ 120 000) op en voeren het bomenbeheerplan uit. De stal zal ook een klimaatplan (SECAP) opmaken. Tot slot blijft Damme acties ondernemen om de biodiversiteit te bevorderen.

De raad stelt het meerjarenplan 2020-2025 vast. Door de vaststelling van de beslissing van de OCMW-raad ontstaat een plan

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30

Deel deze pagina