Gemeente- & OCMW-raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijk orgaan van de stad.

De gemeenteraad wordt om de zes jaar verkozen door de inwoners. De samenstelling wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 2019 zijn de gemeenteraadsleden ook de OCMW-raadsleden. De OCMW-raad is wel een afzonderlijk beslissingsorgaan. De gemeente- en OCMW-raad blijven afzonderlijk vergaderen. Dat kan aansluitend. Maar punten die zowel door de stad als het OCMW gelden, moeten in elke raad afzonderlijk worden behandeld.

21 raadsleden

In Damme telt de gemeente- en OCMW-raad 21 raadsleden. 
De burgemeester en de schepenen zetelen ook in de raden. 

De raadsleden kiezen onder de leden een voorzitter. De huidige voorzitter is Jean-Pierre Lamote.

De algemeen directeur maakt het verslag van de vergadering op en waakt over de wettelijkheid van de handelingen. De algemeen directeur is ook lid van de gemeente- en OCMW-raad maar heeft geen stemrecht.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans op de vierde donderdag van de maand om 20 uur in het stadhuis in Damme. De OCMW-raad vindt doorgaans voorafgaand of aansluitend plaats. Klik hier voor de documenten (agenda, toelichting, notulen, ...) van de zittingen.

Klik hier voor de gepubliceerde reglementen, verordeningen, beleidsdocumenten, …

Iedereen mag het openbare deel van de zittingen bijwonen. 

U kan inzage krijgen in de besluiten die een lokaal bestuur neemt.
Meer informatie over openbaarheid van bestuur kan u vinden op:
www.damme.be/openbaarheidvanbestuur

U kan een klacht indienen tegen de werking van een lokaal bestuur.
Meer informatie kan u vinden op: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer