Gladheidsbestrijding

Tijdens de wintermaanden kunnen de wegen, fiets- en voetpaden of andere delen van het openbaar domein door ijzel, rijm of sneeuw gevaarlijk glad zijn.

Het is daarom verboden om bij vriesweer water te gieten of te laten lopen op het openbaar domein.

Voetpaden

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een voetpad erover waken dat vóór de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

De sneeuw en het ijs mogen bij het ruimen niet op de rijweg of het fietspad worden gebracht, maar wel op de uiterste rand van het openbaar voetpad, zodanig dat het verkeer geen hinder ondervindt. Het is nuttig om voldoende openingen te maken voor het afvloeien van dooiwater.

Autobushalten, brand- en rioolputten moeten vrij blijven.

Meergezinswoningen

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de verplichting van hetgeen voorafgaat op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoner der dichts daarboven gelegen verdieping.

Indien het gebouw niet bewoond is, valt deze verplichting op de eigenaar. Indien de eigenaar of huurder een maatschappij is, valt deze verplichting op hem die verantwoordelijk is voor het dagdagelijks bestuur van deze maatschappij tenzij hij uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke persoon aangeduid heeft.

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is, of die er het beheer over hebben.

Strooironde

Omdat u zich veilig zou kunnen verplaatsen, houden het stadsbestuur en het Vlaamse Gewest in de mate van het mogelijke de wegen ijs- en sneeuwvrij. Lees hier meer over de strooironde.

A tot Z

sneeuwruimen

Deel deze pagina