Seizoensgebonden Pop-up

Algemene informatie

Een pop-up is een tijdelijke, dynamische ondernemersvorm. Stad Damme omarmt creatieve en innovatieve ideeën en beschouwt de formule als een stimulans om te ondernemen. Het zorgt ook voor bijkomende beleving op ons grondgebied tijdens het toeristisch seizoen.

Let op:

 • Een pop-up is per definitie tijdelijk, maar dit betekent niet dat de uitbater/organisator de vigerende wetgeving niet moet naleven of vergunningen moet aanvragen!
 • Wanneer de pop-up een grotere publiekstrekker organiseert (dansavond, muziekoptreden, …) spreken we van een evenement.  Hiervoor heb je mogelijks een bijkomende toestemming van de stad nodig.

Omgevingsvergunning of vrijstelling

Voor de uitbating van een pop-up is een omgevingsvergunning noodzakelijk, tenzij het vrijstellingsbesluit kan ingeroepen worden.

De aanvragen worden geval per geval behandeld en worden verleend onder de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

Vrijstellingsbesluit

Artikel 7.2.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan devolgende voorwaarden voldaan is:

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet;

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied

3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang;

4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.

Bijkomend neemt het bestuur de beslissing voor het al dan niet toekennen o.b.v. de adviezen van diensten Wonen en Werken/ Omgeving, preventie, politie en brandweer, leefmilieu.

Basisvoorwaarden

Inplanting

 • Een inplantingsplan indienen is verplicht.
 • Er moeten toiletten zijn, met eigen opvang of correct aangesloten op riolering (Vlarem).
 • Afhankelijk van de locatie en het doelpubliek is een fiets- en/of autoparking verplicht.
 • De pop-up moet gemakkelijke toegankelijk zijn voor iedereen.

Verplichte formaliteiten

 • Drankvergunning
 • Toelating FAVV voor het uitbaten van een eet- en/of drankstand.
 • Naleven van de voorwaarden voor duurzame voeding en herbruikbare bekers (Vlarema)

Handhaving

 • Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen bij de eventuele toelating van een volgende editie.

Aanvraag

Een aanvraag tot toelating dien je in via ons digitaal evenementenformulier. Voeg wel volgende bijlagen zeker toe aan uw aanvraag:

 • Inplantingsplan
 • Korte beschrijvende nota (openingsuren, doelstelling, impact,...)

Gezien een seizoensgebonden pop-up geen occasionele drankgelegenheid is, moet er ook een aanvraag worden ingediend voor het verkrijgen van een bijkomende drankvergunning.

Afhankelijk van uw aanvraag kan het ook zijn dat er nog bijkomende vergunningen nodig zijn (vb: logiesdecreet,...).

Deel deze pagina